Politika Životní prostředí

Ochrana životního prostředí je pro společnost ALKAL INVEST s.r.o. velice důležitým cílem. Snažíme se maximálně o to, aby veškeré naše činnosti byly nastaveny, řízeny a vykonávány tak, aby jejich případné negativní dopady na životní prostředí byly eliminovány na co nejnižší úroveň.

Naše společnost se v rámci této politiky environmentu zavazuje k těmto aktivitám:

LEGISLATIVA

Dosahovat shody s legislativními a jinými požadavky, kterým naše společnost podléhá a tento soulad neustále udržovat, sledovat a ověřovat.

KOMUNIKACE

Společnost plně podporuje výměnu informací a dialog uvnitř i vně společnosti, s cílem využít veškeré podněty a návrhy ke snížení dopadu svých negativních dopadů na životní prostředí. Dodržování pravidel a zásad na ochranu životního prostředí vyžadujeme i po svých dodavatelích, subdodavatelích a partnerských organizacích.

VSTUPNÍ SUROVINY

Snažíme se snižovat spotřebu neobnovitelných přírodních zdrojů a surovin, v souladu s vědeckým a technickým poznáním. Používáme přednostně ekologicky šetrné materiály, výrobky, technologie i služby.

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

Vzdělávat, cvičit a motivovat zaměstnance na všech úrovních řízení společnosti, uvědomovat je o jejich dopadech na oblast životního prostředí. Organizovat předávání environmentálních zkušeností mezi společností, dodavateli, subdodavateli a partnerskými organizacemi.

PRINCIP PREVENCE A NEUSTÁLÉHO ZLEPŠOVÁNÍ

Zlepšovat environmentální profil společnosti v souladu s touto environmentální politikou a to prostřednictvím vyhlášených cílů a programů.

ODPOVĚDNOST VEDENÍ

Vedení společnosti plně podporuje vyhlášenou politiku environmentu. Pro její naplnění se zavazuje tuto politiku dodržovat, její dodržování vyžadovat od všech zaměstnanců společnosti, zajistit lidské, finanční a materiálové zdroje a neustále zlepšovat procesy environmentálního systému řízení.