Politika kvality

POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI

Společnost ALKAL INVEST s.r.o. česká společnost, která na trhu působí v oblasti nákupu a prodeje produktů pro kolejová vozidla.

V rámci udržení principů systému řízení kvality se snažíme:

KVALITNÍ PRODUKTY A SLUŽBY VŽDY A ZA KAŽDÝCH OKOLNOSTÍ

Dbáme na komunikaci se zákazníky, nasloucháme jim, reagujeme na jejich připomínky a požadavky plníme rychle. Našim cílem jsou spokojení zákazníci.

NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ POSKYTOVANÝCH PRODUKTŮ A SLUŽEB

Naše společnost je zaměřena na dlouhodobé, cílevědomé a trvalé zvyšování efektivnosti realizovaných procesů a kvality poskytovaných produktů. Do tohoto procesu jsou zapojeni i dodavatelé produktů, služeb i externí partneři a subdodavatelé.

ŘÍDIT SE ZÁKAZNICKÝM PRINCIPEM

Našim zákazníkům vycházíme maximálně vstříc.

Uvnitř naší společnosti je uplatňován zákaznický princip. Každý pracovník odpovídá za kvalitu svých výstupů, neboť všichni jsme interními dodavateli i zákazníky.

STARÁME SE O SVÉ ZAMĚSTNANCE

Udržujeme a neustále zvyšujeme odborné znalosti, povědomí a praxi všech svých zaměstnanců. Spokojený, motivovaný a kvalifikovaný zaměstnanec je pro naši společnost je stejně důležitý jako externí zákazník. Je to právě on, kdo ovlivňuje kvalitu námi poskytovaných služeb.

Spokojený, motivovaný a kvalifikovaný zaměstnanec je proto nepostradatelný při plnění cíle, jakým je pro nás spokojený zákazník.

LEGISLATIVA

Dosahovat shody s právními předpisy, legislativou a jinými požadavky a tento soulad neustále udržovat, sledovat a ověřovat

ZÁVAZEK VEDENÍ

Vedení společnosti plně podporuje vyhlášenou politiku kvality. Pro její naplnění se zavazuje tuto politiku dodržovat, její dodržování vyžadovat od všech zaměstnanců společnosti, zajistit lidské, finanční a materiálové zdroje a neustále zlepšovat procesy systému řízení kvality.

Vedení společnosti ALKAL INVEST s.r.o. chápe svůj vztah k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci jako jednu z hlavních priorit podnikatelských aktivit organizace. Snahou společnosti je vytvářet co nejlepší podmínky pro bezpečnou práci jak všech jejích zaměstnanců, tak i externích pracovníků.

Společnost se v rámci této politiky zavazuje k těmto aktivitám:

PREVENCE VZNIKU ÚRAZŮ A POŠKOZENÍ ZDRAVÍ A VÝKONOSTI ORGANIZACE V OBLASTI BOZP

Soustavně a kvalifikovaně vyhledávat, hodnotit a minimalizovat možná rizika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a následně o nich informovat zaměstnance společnosti a zainteresované strany.

Do systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci všechny subjekty, se kterými společnost spolupracujeme, včetně dodavatelů, subdodavatelů, partnerských organizací a veřejnosti.

Zajistit dobré a bezpečné pracovní prostředí a podmínky, a tím zlepšovat řízení a výkonnost organizace v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Integrovat a koordinovat bezpečnostní hlediska ve všech oblastech podnikových činností jako součást odpovědnosti každého zaměstnance v souladu s platným pracovním řádem.

KOMUNIKACE

Spolupracovat se všemi zainteresovanými stranami při zvyšování úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prevence vzniku možných následků havárií, důsledným využíváním všech forem komunikace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na všech úrovních organizace.

Komunikací podporovat a motivovat všechny zaměstnance i zainteresované strany k posilování odpovědnosti za vlastní bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

ZDROJE

Zajistit a přiřadit potřebné zdroje na financování aktivit v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve společnosti.

LEGISLATIVA

Dosahovat shody s legislativními a jinými požadavky, kterým organizace v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podléhá a tento soulad neustále udržovat, sledovat a ověřovat.

ZÁVAZEK VEDENÍ

Vedení společnosti plně podporuje vyhlášenou politiku BOZP. Pro její naplnění se zavazuje tuto politiku dodržovat, její dodržování vyžadovat od všech zaměstnanců společnosti, zajistit lidské, finanční a materiálové zdroje a neustále zlepšovat procesy systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.