Politika BOZP

Vedení společnosti ALKAL INVEST s.r.o. chápe svůj vztah k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci jako jednu z hlavních priorit podnikatelských aktivit organizace. Snahou společnosti je vytvářet co nejlepší podmínky pro bezpečnou práci jak všech jejích zaměstnanců, tak i externích pracovníků.

Společnost se v rámci této politiky zavazuje k těmto aktivitám:

PREVENCE VZNIKU ÚRAZŮ A POŠKOZENÍ ZDRAVÍ A VÝKONOSTI ORGANIZACE V OBLASTI BOZP

Soustavně a kvalifikovaně vyhledávat, hodnotit a minimalizovat možná rizika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a následně o nich informovat zaměstnance společnosti a zainteresované strany.

Do systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci všechny subjekty, se kterými společnost spolupracujeme, včetně dodavatelů, subdodavatelů, partnerských organizací a veřejnosti.

Zajistit dobré a bezpečné pracovní prostředí a podmínky, a tím zlepšovat řízení a výkonnost organizace v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Integrovat a koordinovat bezpečnostní hlediska ve všech oblastech podnikových činností jako součást odpovědnosti každého zaměstnance v souladu s platným pracovním řádem.

KOMUNIKACE

Spolupracovat se všemi zainteresovanými stranami při zvyšování úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prevence vzniku možných následků havárií, důsledným využíváním všech forem komunikace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na všech úrovních organizace.

Komunikací podporovat a motivovat všechny zaměstnance i zainteresované strany k posilování odpovědnosti za vlastní bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

ZDROJE

Zajistit a přiřadit potřebné zdroje na financování aktivit v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve společnosti.

LEGISLATIVA

Dosahovat shody s legislativními a jinými požadavky, kterým organizace v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podléhá a tento soulad neustále udržovat, sledovat a ověřovat.

ZÁVAZEK VEDENÍ

Vedení společnosti plně podporuje vyhlášenou politiku BOZP. Pro její naplnění se zavazuje tuto politiku dodržovat, její dodržování vyžadovat od všech zaměstnanců společnosti, zajistit lidské, finanční a materiálové zdroje a neustále zlepšovat procesy systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.